زیر بغل پارویی

زیر بغل پارویی عضلات اصلی در حرکت زیر بغل زیر بغل پارویی عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی قسمت مناسب دستگاه  بنشینید. وزنه… مشاهده متن کامل

زیر بغل قایقی تک دست

زیر بغل قایقی تک دست عضلات اصلی در حرکت زیر بغل قایقی تک دست عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو ) نحوه انجام وزنه مناسب برای دستگاه قایقی انتخاب… مشاهده متن کامل

زیر بغل با دیسک

زیر بغل با دیسک عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با دیسک عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود . عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام متناسب توان خود دیسک انتخاب کنید. آن… مشاهده متن کامل

سلام ژاپنی با هالتر

سلام ژاپنی با هالتر عضلات اصلی  در حرکت سلام ژاپنی با هالتر عضلات راست کننده ستون مهره ها و سرینی در گیر می شود. عضلات کمکی پشت پا (همسترینگ) و بزرگ پشتی نحوه انجام دیسک مناسب انتخاب کنید و در هالتر قرار دهید…. مشاهده متن کامل

فیله کمر خوابیده روی نیمکت

فیله کمر خوابیده روی نیمکت عضلات اصلی  در حرکت فیله کمر روی نیمکت عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود. عضلات کمکی پشت پا نحوه انجام روی نیمکت به شکم قرار بگیرید. بالاتنه شما باید امکان تحرک کافی داشته باشد…. مشاهده متن کامل

فیله کمر روی توپ

فیله کمر روی توپ عضلات اصلی  در حرکت فیله کمر روی توپ عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود. عضلات کمکی پشت پا نحوه انجام روی توپ به شکم قرار بگیرید. پاهای خود را روی زمین قرار دهید. بالاتنه شما… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش تک دست

زیر بغل سیمکش تک دست عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیمکش تک دست عضلات بزرگ پشتی ، دوسر بازویی ،گرد بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی سینه ای بزرگ ، پشت بازو نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت… مشاهده متن کامل

زیر بغل تفنگی

زیر بغل تفنگی عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل تفنگی عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود . عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام با دستگاه سیم کش انجام دهید…. مشاهده متن کامل

زیر بغل سیم کش شیب دار

زیر بغل سیم کش شیب دار عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیم کش شیب دار عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته مناسب… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش V-bar

زیر بغل سیمکش V-bar عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیمکش V-bar عضلات بزرگ پشتی ، بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ،سینه ای بزرگ نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت استفاده  کنید. ابتدا وزنه مناسبی انتخاب کنید و میله… مشاهده متن کامل