زیر بغل سیم کش شیب دار-Cable Incline Pushdown-حرکات تمرینی

زیر بغل سیم کش شیب دار

زیر بغل سیم کش شیب دار عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیم کش شیب دار عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته مناسب… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش -V-Bar Pulldown-V Bar-حرکات تمرینی

زیر بغل سیمکش V-bar

زیر بغل سیمکش V-bar عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیمکش V-bar عضلات بزرگ پشتی ، بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ،سینه ای بزرگ نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت استفاده  کنید. ابتدا وزنه مناسبی انتخاب کنید و میله… مشاهده متن کامل

پول اور هالتر-Bent-Arm Barbell Pullover-حرکات تمرینی

پول اور هالتر

پول اور هالتر عضلات اصلی درحرکت پول اور هالتر عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی گرد کوچک ، سینه ای یزرگ نحوه انجام روی نیمکت به پشت دراز بکشید. به طوری که سر در ناحیه انتهای نیمکت قرار بگیرد…. مشاهده متن کامل

زیر بغل بارفیکس-Pullups-حرکات تمرینی

زیر بغل بارفیکس

زیر بغل بارفیکس عضلات اصلی در حرکت زیر بغل بارفیکس عضلات بزرگ پشتی  ،دوسر بازویی(جلو بازو ) و گرد بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی سینه ای بزرگ ،سه سر بازویی( پشت بازو ). نحوه انجام  از قسمت میله یا… مشاهده متن کامل

زیر بغل دستگاه اچ-Leverage Iso Row-حرکات تمرینی

زیر بغل دستگاه اچ

زیر بغل دستگاه اچ عضلات اصلی در حرکت زیر بغل دستگاه عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی قسمت مناسب بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید…. مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش-Straight-Arm Pulldown-حرکات تمرینی

زیر بغل سیمکش

زیر بغل سیمکش عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیمکش عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته مناسب را به دستگاه سیم کش… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش ضربدری-Full Range-Of-Motion Lat Pulldown-حرکات تمرینی

زیر بغل سیمکش ضربدری

زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک،دلتوئید قدامی نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته های تک دست را… مشاهده متن کامل

کول با سیمکش-Upright Cable Row-حرکات تمرینی

کول با سیمکش

کول با سیمکش عضلات اصلی در حرکت کول با سیمکش عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود. عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی نحوه انجام روبروی دستگاه سیمکش بایستید  وزنه مناسب  انتخاب کنید.  دسته مناسب را وصل… مشاهده متن کامل

کول با دمبل-Standing Dumbbell Upright Row-حرکات تمرینی

کول با دمبل

کول با دمبل عضلات اصلی در حرکت کول با دمبل عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود. عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی نحوه انجام دمبل با وزن مناسب  انتخاب کنید. در دو دست خود نگه دارید… مشاهده متن کامل

شراگ با دستگاه اسمیت از پشت-Smith Behind the Back Shrug-حرکات تمرینی

شراگ با اسمیت از پشت

شراگ با اسمیت از پشت عضلات اصلی در حرکت شراگ با دستگاه اسمیت از پشت عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام مقابل دستگاه اسمیت قرار بگیرید. وزنه مناسب انتخاب کنید. میله هالتر … مشاهده متن کامل