پشت بازو کیک بک با دمبل

پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید نگه دارید. به حالت… مشاهده متن کامل

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی… مشاهده متن کامل

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام دمبل مناسب انتخاب کنید. زانوی یک… مشاهده متن کامل

پشت بازو با دستگاه

پشت بازو با دستگاه  عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با دستگاه عضلاتپشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی سینه ای بزرگ -دلتوئید قدامی نحوه انجام وزنه مناسب را انتخاب کنید. در قسمت مخصوص دستگاه بنشینید…. مشاهده متن کامل

پشت بازو با دمبل خوابیده

پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت بخوابید.  دمبل ها… مشاهده متن کامل

پشت بازو با دمبل ایستاده

پشت بازو با دمبل ایستاده  عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با دمبل ایستاده عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام  دمبل مناسب انتخاب کنید. ایستاده و پاها را کمی باز کنید. با… مشاهده متن کامل

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده

پشت بازو با هالتر EZ خوابیده عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با هالتر EZ خوابیده  عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی آرنجی نحوه انجام  هالتر EZ  انتخاب کنید. روی یک نیمکت بخوابید. فاصله دست ها… مشاهده متن کامل

پشت بازو دیپ

پشت بازو دیپ عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو دیپ  عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سینه ای بزرگ نحوه انجام دو عدد نیمکت را با فاصله و موازی هم قرار دهید. پاشنه… مشاهده متن کامل

پشت بازو با سیمکش خوابیده

پشت بازو با سیمکش خوابیده عضلات اصلی درحرکت پشت بازو با سیم کش خوابیده عضله پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی عضله آرنجی نحوه انجام    نیمکت مناسب را مقابل دستگاه سیم کش قرار دهید…. مشاهده متن کامل

پشت بازو سیمکش با دسته طنابی

پشت بازو سیمکش با دسته طنابی عضلات اصلی درحرکت پشت بازو سیم کش با دسته طنابی عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام مقابل دستگاه سیم کش بایستید. کراس آن را بالا… مشاهده متن کامل