جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده

جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو سیم کش تک دست ایستاده عضلات جلو بازو در گیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام کراس دستگاه سیمکش را پایین قرار… مشاهده متن کامل

جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی 

جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی عضلات اصلی   در حرکت جلو بازو با دمبل متناوب ایستاده چرخشی عضله جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام  یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید،… مشاهده متن کامل

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده عضلات جلو بازو در گیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید ، ایستاده … مشاهده متن کامل

جلو بازو با سیم کش خوابیده  

جلو بازو با سیم کش خوابیده عضلات اصلی درحرکت جلو بازو با سیم کش خوابیده عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی  بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام کراس سیم کش را پایین قرار دهید میله مناسب را متصل کنید. سپس  جلوی دستگاه سیم… مشاهده متن کامل

جلو بازو با هالتر ایستاده دست جمع

جلو بازو با هالتر ایستاده دست جمع عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با هالتر ایستاده دست جمع عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی  بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید ایستاده و پاها… مشاهده متن کامل

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو با سیم کش روی میز لاری عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام میز لاری را مقابل دستگاه… مشاهده متن کامل

جلو بازو با هالتر ایستاده EZ

جلو بازو با هالتر ایستاده EZ عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با هالتر ایستاده EZ عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام هالتر EZ را انتخاب کنید مقابل بدن نگه دارید به… مشاهده متن کامل

جلو بازو با هالتر ایستاده دست باز

جلو بازو با هالتر ایستاده دست باز عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با هالتر ایستاده دست باز عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید ایستاده و پاها را… مشاهده متن کامل

جلو بازو با دمبل نشسته تک دست

جلو بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام  روی میز نشسته دمبل مناسب انتخاب کنید… مشاهده متن کامل

جلو بازو با دمبل روی میز لاری

جلو بازو با دمبل روی میز لاری عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با دمبل روی میز لاری عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام دمبل مناسبی انتخاب کنید وروی میز لاری بنشینید…. مشاهده متن کامل