زیر بغل سیمکش تک دست-One Arm Lat Pulldown-حرکات تمرینی

زیر بغل سیمکش تک دست

زیر بغل سیمکش تک دست عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیمکش تک دست عضلات بزرگ پشتی ، دوسر بازویی ،گرد بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی سینه ای بزرگ ، پشت بازو نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت… مشاهده متن کامل

زیر بغل تفنگی-Shotgun Row-pv-حرکات تمرینی

زیر بغل تفنگی

زیر بغل تفنگی عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل تفنگی عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود . عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام با دستگاه سیم کش انجام دهید…. مشاهده متن کامل

زیر بغل سیم کش شیب دار-Cable Incline Pushdown-حرکات تمرینی

زیر بغل سیم کش شیب دار

زیر بغل سیم کش شیب دار عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیم کش شیب دار عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته مناسب… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش -V-Bar Pulldown-V Bar-حرکات تمرینی

زیر بغل سیمکش V-bar

زیر بغل سیمکش V-bar عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیمکش V-bar عضلات بزرگ پشتی ، بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ،سینه ای بزرگ نحوه انجام برای اجرای این حرکت از دستگاه لت استفاده  کنید. ابتدا وزنه مناسبی انتخاب کنید و میله… مشاهده متن کامل

پول اور هالتر-Bent-Arm Barbell Pullover-حرکات تمرینی

پول اور هالتر

پول اور هالتر عضلات اصلی درحرکت پول اور هالتر عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی گرد کوچک ، سینه ای یزرگ نحوه انجام روی نیمکت به پشت دراز بکشید. به طوری که سر در ناحیه انتهای نیمکت قرار بگیرد…. مشاهده متن کامل

زیر بغل بارفیکس-Pullups-حرکات تمرینی

زیر بغل بارفیکس

زیر بغل بارفیکس عضلات اصلی در حرکت زیر بغل بارفیکس عضلات بزرگ پشتی  ،دوسر بازویی(جلو بازو ) و گرد بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی سینه ای بزرگ ،سه سر بازویی( پشت بازو ). نحوه انجام  از قسمت میله یا… مشاهده متن کامل

زیر بغل دستگاه اچ-Leverage Iso Row-حرکات تمرینی

زیر بغل دستگاه اچ

زیر بغل دستگاه اچ عضلات اصلی در حرکت زیر بغل دستگاه عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی قسمت مناسب بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید…. مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش-Straight-Arm Pulldown-حرکات تمرینی

زیر بغل سیمکش

زیر بغل سیمکش عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیمکش عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته مناسب را به دستگاه سیم کش… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش ضربدری-Full Range-Of-Motion Lat Pulldown-حرکات تمرینی

زیر بغل سیمکش ضربدری

زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک،دلتوئید قدامی نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته های تک دست را… مشاهده متن کامل

تی بار-T-Bar Row with Handle-حرکات تمرینی

 حرکت تی بار هالتر

 حرکت تی بار هالتر عضلات اصلی  در حرکت تی بار هالتر عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود . عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید. متناسب توان… مشاهده متن کامل