زیر بغل با هالتر روی میز تخت

زیر بغل با هالتر روی میز تخت عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با هالتر روی میز تخت عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام هالتر و… مشاهده متن کامل

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل خم با دستگاه اسمیت عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید پشتی ،متوازی الضلاع نحوه انجام وزنه مناسب برای دستگاه اسمیت انتخاب کنید. کمی… مشاهده متن کامل

زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار

زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام… مشاهده متن کامل

زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار

زیر بغل دمبل جفت روی میز شیب دار عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با دمبل جفت روی میز شیب دار عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید پشتی نحوه انجام دو عدد دمبل یکسان انتخاب کنید…. مشاهده متن کامل

زیر بغل پارویی

زیر بغل پارویی عضلات اصلی در حرکت زیر بغل زیر بغل پارویی عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی قسمت مناسب دستگاه  بنشینید. وزنه… مشاهده متن کامل

زیر بغل قایقی تک دست

زیر بغل قایقی تک دست عضلات اصلی در حرکت زیر بغل قایقی تک دست عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو ) نحوه انجام وزنه مناسب برای دستگاه قایقی انتخاب… مشاهده متن کامل

زیر بغل با دیسک

زیر بغل با دیسک عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با دیسک عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود . عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام متناسب توان خود دیسک انتخاب کنید. آن… مشاهده متن کامل

سلام ژاپنی با هالتر

سلام ژاپنی با هالتر عضلات اصلی  در حرکت سلام ژاپنی با هالتر عضلات راست کننده ستون مهره ها و سرینی در گیر می شود. عضلات کمکی پشت پا (همسترینگ) و بزرگ پشتی نحوه انجام دیسک مناسب انتخاب کنید و در هالتر قرار دهید…. مشاهده متن کامل

فیله کمر خوابیده روی نیمکت

فیله کمر خوابیده روی نیمکت عضلات اصلی  در حرکت فیله کمر روی نیمکت عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود. عضلات کمکی پشت پا نحوه انجام روی نیمکت به شکم قرار بگیرید. بالاتنه شما باید امکان تحرک کافی داشته باشد…. مشاهده متن کامل

فیله کمر روی توپ

فیله کمر روی توپ عضلات اصلی  در حرکت فیله کمر روی توپ عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود. عضلات کمکی پشت پا نحوه انجام روی توپ به شکم قرار بگیرید. پاهای خود را روی زمین قرار دهید. بالاتنه شما… مشاهده متن کامل