تی بار-T-Bar Row with Handle-حرکات تمرینی

 حرکت تی بار هالتر

 حرکت تی بار هالتر عضلات اصلی  در حرکت تی بار هالتر عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود . عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید. متناسب توان… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع مچ بر عکس-Underhand Cable Pulldowns-حرکات تمرینی

زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع مچ بر عکس

زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع مچ بر عکس عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع مچ بر عکس عضلات بزرگ پشتی ، بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ،سینه ای بزرگ نحوه انجام… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیم کش با دسته طنابی-Rope Straight-Arm Pulldown-حرکات تمرینی

زیر بغل سیم کش با دسته طنابی

زیر بغل سیم کش با دسته طنابی  عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیم کش با دسته طنابی عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک نحوه انجام برای اجرای صحیح این… مشاهده متن کامل

زیر بغل قایقی-Seated Cable Rows-حرکات تمرینی

زیر بغل قایقی

زیر بغل قایقی عضلات اصلی در حرکت زیر بغل قایقی عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو ) نحوه انجام اجرای حرکت به شکل ثابت: وزنه مناسب انتخاب کنید…. مشاهده متن کامل

زیر بغل دمبل تک خم-One-Arm Dumbbell Row-حرکات تمرینی

زیر بغل دمبل تک خم

زیر بغل دمبل تک خم عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل دمبل تک خم عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام اجرای حرکت ثابت: دمبل… مشاهده متن کامل

زیر بغل با دمبل-Bent Over Two-Dumbbell Row With Palms In-حرکات تمرینی

زیر بغل با دمبل

 زیر بغل با دمبل عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با دمبل عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید پشتی نحوه انجام دو عدد دمبل یکسان انتخاب کنید. به حالت خمیده ایستاده و زانوهای خود… مشاهده متن کامل

زیر بغل با هالتر-Bent Over Barbell Row-حرکات تمرینی

زیر بغل با هالتر

زیر بغل با هالتر عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با هالتر عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید پشتی ،متوازی الضلاع نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید.  به حالت خمیده ایستاده و زانوهای خود… مشاهده متن کامل

فیله کمر-(Hyperextensions (Back Extensions-حرکات تمرینی

فیله کمر

فیله کمر عضلات اصلی  در حرکت فیله کمر عضلات فیله کمرو سرینی در گیر می شود. عضلات کمکی پشت پا نحوه انجام روی دستگاه فیله کمر قرار بگیرید. پشت پا های خود را به میله های اسفنجی تکیه دهید. بالاتنه شما… مشاهده متن کامل

بارفیکس با دستگاه-Machine-Assisted Pull-Up-حرکات تمرینی

بارفیکس با دستگاه

بارفیکس با دستگاه عضلات اصلی در حرکت بارفیکس با دستگاه عضلات بزرگ پشتی  ،دوسر بازویی(جلو بازو ) و گرد بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی سینه ای بزرگ ،سه سر بازویی( پشت بازو ). نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز-Wide-Grip Lat Pulldown-حرکات تمرینی

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل سیم کش از جلو دست باز عضلات بزرگ پشتی ، دوسر بازویی ،گرد بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی سینه ای بزرگ ، پشت بازو نحوه… مشاهده متن کامل