مچ با دمبل نشسته تک دست-Seated One-Arm Dumbbell Palms-Up Wrist Curl-حرکات تمرینی

مچ با دمبل نشسته تک دست

مچ با دمبل نشسته تک دست عضلات اصلی   در حرکت مچ با دمبل نشسته تک دست عضله زند پایینی قدامی درگیر می شود. عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت… مشاهده متن کامل

ساعد با دمبل روی میز-Palms-Down Dumbbell Wrist Curl Over A Bench-حرکات تمرینی

ساعد با دمبل روی نیمکت

ساعد با دمبل روی نیمکت عضلات اصلی  در حرکت ساعد با دمبل روی نیمکت  عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود. عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ نحوه انجام  مقابل یک نیمکت روی زانو بنشینید. دو عدد دمبل مناسب… مشاهده متن کامل

مچ با سیم کش نشسته-Seated Two-Arm Palms-Up Low-Pulley Wrist Curl

مچ با سیم کش نشسته

مچ با سیم کش نشسته عضلات اصلی  در حرکت مچ با سیم کش نشسته عضله زند پایینی قدامی درگیر می شود. عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی نحوه انجام در مقابل دستگاه سیمکش یک نیمکت قرار دهید. وزنه مناسب انتخاب کنید…. مشاهده متن کامل

مچ با هالتر نشسته-Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl-حرکات تمرینی

مچ با هالتر نشسته

مچ با هالتر نشسته عضلات اصلی   در حرکت مچ با هالتر نشسته عضله زند پایینی قدامی درگیر می شود. عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی نحوه انجام  هالتر متوسط و دیسک مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت با تکیه گاه… مشاهده متن کامل

مچ با دمبل روی میز-Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench-حرکات تمرینی

مچ با دمبل روی میز

مچ با دمبل روی میز عضلات اصلی زند پایینی قدامی عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی زانو در مقابل یک نیمکت بنشینید. ساعد خود را روی نیمکت قرار دهید. دمبل… مشاهده متن کامل

ساعد با هالتر نشسته-Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl-حرکات تمرینی

ساعد با هالتر نشسته

ساعد با هالتر نشسته عضلات اصلی  در حرکت ساعد با هالتر نشسته عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود. عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ نحوه انجام  روی یک میز با تکیه گاه بنشینید. هالتر مناسب در دست بگیرید…. مشاهده متن کامل

مچ با هالتر روی میز-Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench

مچ با هالتر روی میز

مچ با هالتر روی میز عضلات اصلی در حرکت مچ با هالتر روی میز عضله زند پایینی قدامی در گیر می شود. عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی نحوه انجام هالتر متوسط و دیسک مناسب انتخاب کنید. روی زانو… مشاهده متن کامل

ساعد با هالتر روی میز -Palms-Down Wrist Curl Over A Bench-حرکات تمرینی

ساعد با هالتر روی میز

ساعد با هالتر روی میز عضلات اصلی  در حرکت ساعد با هالتر روی میز عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود. عضلات کمکی طویل زند بالایی -بازکننده مچ نحوه انجام  روی زمین زانو بزنید. هالتر مناسب در دست بگیرید و… مشاهده متن کامل