ساعد

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن عضلات اصلی   در حرکت مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن عضله زند پایینی قدامی درگیر می شود.   عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی   نحوه انجام یک عدد هالتر  مناسب انتخاب کنید. ایستاده و پشت خود نگه دارید. دست را به آرامی به سمت عقب فشار …

مچ با هالتر ایستاده دست پشت بدن ادامه مطلب »

ساعد با دمبل نشسته

ساعد با دمبل نشسته عضلات اصلی   در حرکت ساعد با دمبل نشسته عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود.   عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت بنشینید. ساعدها را روی ران ها قرار دهید. دمبل را طوری در دست بگیرید تا کف دست …

ساعد با دمبل نشسته ادامه مطلب »

مچ با دمبل نشسته

مچ با دمبل نشسته عضلات اصلی در حرکت مچ با دمبل نشسته عضله زند پایینی قدامی در گیر می شود.   عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی   نحوه انجام دمبل مناسب انتخاب کنید. روی  یک نیمکت بنشینید. ساعد های خود را روی ران ها خود قرار دهید. دمبل ها را طوری در دست …

مچ با دمبل نشسته ادامه مطلب »

مچ با دمبل نشسته تک دست

مچ با دمبل نشسته تک دست عضلات اصلی   در حرکت مچ با دمبل نشسته تک دست عضله زند پایینی قدامی درگیر می شود.   عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی   نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت بنشینید. ساعد خود را روی ران قرار دهید. دمبل را طوری در دست …

مچ با دمبل نشسته تک دست ادامه مطلب »

ساعد با دمبل روی نیمکت

ساعد با دمبل روی نیمکت عضلات اصلی  در حرکت ساعد با دمبل روی نیمکت  عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود.   عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ   نحوه انجام  مقابل یک نیمکت روی زانو بنشینید. دو عدد دمبل مناسب در دست بگیرید. کف دست ها رو به پایین باشد. ساعد های خود …

ساعد با دمبل روی نیمکت ادامه مطلب »

مچ با سیم کش نشسته

مچ با سیم کش نشسته عضلات اصلی  در حرکت مچ با سیم کش نشسته عضله زند پایینی قدامی درگیر می شود.   عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی   نحوه انجام در مقابل دستگاه سیمکش یک نیمکت قرار دهید. وزنه مناسب انتخاب کنید. دسته مناسب را متصل کنید. روی نیمکت بنشینید. ساعد  ها را روی ران …

مچ با سیم کش نشسته ادامه مطلب »

مچ با هالتر نشسته

مچ با هالتر نشسته عضلات اصلی   در حرکت مچ با هالتر نشسته عضله زند پایینی قدامی درگیر می شود.   عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی   نحوه انجام  هالتر متوسط و دیسک مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت با تکیه گاه بنشینید. ساعد خود را روی ران قرار دهید. هالتر را طوری در دست …

مچ با هالتر نشسته ادامه مطلب »

مچ با دمبل روی میز

مچ با دمبل روی میز   عضلات اصلی زند پایینی قدامی   عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی زانو در مقابل یک نیمکت بنشینید. ساعد خود را روی نیمکت قرار دهید. دمبل ها طوری در دست بگیرید تا کف دست رو به بالا باشد. …

مچ با دمبل روی میز ادامه مطلب »

ساعد با هالتر نشسته

ساعد با هالتر نشسته عضلات اصلی  در حرکت ساعد با هالتر نشسته عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود.   عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ   نحوه انجام  روی یک میز با تکیه گاه بنشینید. هالتر مناسب در دست بگیرید. کف دست رو به پایین باشد. ساعد های خود را روی ران ها …

ساعد با هالتر نشسته ادامه مطلب »

مچ با هالتر روی میز

مچ با هالتر روی میز عضلات اصلی در حرکت مچ با هالتر روی میز عضله زند پایینی قدامی در گیر می شود.   عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی   نحوه انجام هالتر متوسط و دیسک مناسب انتخاب کنید. روی زانو در مقابل یک نیمکت بنشینید. ساعد خود را روی نیمکت قرار دهید. هالتر …

مچ با هالتر روی میز ادامه مطلب »

اسکرول به بالا