ساعد با هالتر روی میز

ساعد با هالتر روی میز عضلات اصلی  در حرکت ساعد با هالتر روی میز عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود.   عضلات کمکی طویل زند بالایی -بازکننده مچ   نحوه انجام  روی زمین زانو بزنید. هالتر مناسب در دست بگیرید و ساعد را روی نیمکت قرار دهید. کف دست رو به پایین باشد. مچ …

ساعد با هالتر روی میز ادامه مطلب »