نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار عضلات اصلی درحرکت نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار عضله دلتوئید خلفی ، بزرگ سینه ای درگیر می شود. عضلات کمکی ذوزنقه ای ،بزرگ پشتی نحوه انجام روی یک نیمکت با شیب… مشاهده متن کامل

پرس سرشانه با دستگاه

پرس سرشانه با دستگاه عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دستگاه عضلات دلتوئید میانی و جلویی ،فوق خاری ،پشت بازو درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ ،ذوزنقه ای نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. در… مشاهده متن کامل

نشر از جانب با سیم کش

نشر از جانب با سیم کش عضلات اصلی در حرکت نشر از جانب با سیم کش دلتوئید میانی ،فوق خاری در گیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی و خلفی ، ذوزنقه ای نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. دسته مناسب… مشاهده متن کامل

پرس سرشانه با اسمیت از جلو

پرس سرشانه با اسمیت از جلو عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با اسمیت از جلو عضلات دلتوئید میانی و قدامی ،پشت بازو درگیر مشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ نحوه انجام روی یک نیمکت صاف با تکیه… مشاهده متن کامل

نشر خم با دمبل نشسته

نشر خم با دمبل نشسته عضلات اصلی درحرکت نشر خم با دمبل نشسته  عضله دلتوئید عقبی، ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید میانی ، بزرگ پشتی نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید روی نیمکت بنشینید. به جلو خم… مشاهده متن کامل

نشر از جانب با دمبل

نشر از جانب با دمبل عضلات اصلی درحرکت نشر از جانب با دمبل دلتوئید میانی ،فوق خاری درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید جلویی و عقبی ،ذوزنقه ای ،دندانه ای قدامی نحوه انجام یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید.  حرکت را… مشاهده متن کامل

نشر دمبل از مقابل جفت

نشر دمبل از مقابل جفت عضلات اصلی در حرکت نشر دمبل از مقابل جفت عضلات دلتوئید جلویی ،سینه ای بزرگ درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید میانی و عقبی ، ذوزنقه ای نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید . آنها… مشاهده متن کامل

نشر دمبل از مقابل متناوب

نشر دمبل از مقابل متناوب عضلات اصلی در حرکت نشر دمبل از مقابل متناوب  عضلات دلتوئید جلویی ،سینه ای بزرگ درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید میانی و عقبی ، ذوزنقه ای نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید . آنها… مشاهده متن کامل

پرس سرشانه هالتر از جلو

پرس سرشانه هالتر از جلو عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه هالتراز جلو عضلات دلتوئید قدامی و میانی ، سه سر ،فوق خاری درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ نحوه انجام برای اولین بار که تصمیم به… مشاهده متن کامل

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات دلتوئید قدامی و میانی ،پشت بازو ، فوق خاری دگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ نحوه انجام روی یک نیمکت… مشاهده متن کامل