سرشانه

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار عضلات اصلی درحرکت نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار عضله دلتوئید خلفی ، بزرگ سینه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی ذوزنقه ای ،بزرگ پشتی   نحوه انجام روی یک نیمکت با شیب مثبت به شکم بخوابید . دو دمبل مناسب انتخاب کنید و هر دو …

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار ادامه مطلب »

پرس سرشانه با دستگاه

پرس سرشانه با دستگاه عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دستگاه عضلات دلتوئید میانی و جلویی ،فوق خاری ،پشت بازو درگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ ،ذوزنقه ای   نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. در جای مخصوص بنشینیدو قسمت اسفنجی را روی شانه خود قرار دهید. با فشار …

پرس سرشانه با دستگاه ادامه مطلب »

نشر از جانب با سیم کش

نشر از جانب با سیم کش عضلات اصلی در حرکت نشر از جانب با سیم کش دلتوئید میانی ،فوق خاری در گیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی و خلفی ، ذوزنقه ای   نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. دسته مناسب را متصل کنید . کف دست رو دستگاه باشد . کمر صاف و …

نشر از جانب با سیم کش ادامه مطلب »

پرس سرشانه با اسمیت از جلو

پرس سرشانه با اسمیت از جلو عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با اسمیت از جلو عضلات دلتوئید میانی و قدامی ،پشت بازو درگیر مشود.   عضلات کمکی دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ   نحوه انجام روی یک نیمکت صاف با تکیه گاه بنشینید . دیسک مناسب را انتخاب کنید و در هالتر اسمیت قرار …

پرس سرشانه با اسمیت از جلو ادامه مطلب »

نشر خم با دمبل نشسته

نشر خم با دمبل نشسته عضلات اصلی درحرکت نشر خم با دمبل نشسته  عضله دلتوئید عقبی، ذوزنقه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید میانی ، بزرگ پشتی   نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید روی نیمکت بنشینید. به جلو خم شوید تا حدی که کمر صاف باشد. سر را در راستای بدن نگه …

نشر خم با دمبل نشسته ادامه مطلب »

نشر از جانب با دمبل

نشر از جانب با دمبل عضلات اصلی درحرکت نشر از جانب با دمبل دلتوئید میانی ،فوق خاری درگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید جلویی و عقبی ،ذوزنقه ای ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید.  حرکت را به شکل ایستاده انجام دهید. به طور هم همزمان دمبل را از طرفین …

نشر از جانب با دمبل ادامه مطلب »

نشر دمبل از مقابل جفت

نشر دمبل از مقابل جفت عضلات اصلی در حرکت نشر دمبل از مقابل جفت عضلات دلتوئید جلویی ،سینه ای بزرگ درگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید میانی و عقبی ، ذوزنقه ای   نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید . آنها را به گونه ای دست بگیرید که جلوی ران های شما قرار گیرد. …

نشر دمبل از مقابل جفت ادامه مطلب »

نشر دمبل از مقابل متناوب

نشر دمبل از مقابل متناوب عضلات اصلی در حرکت نشر دمبل از مقابل متناوب  عضلات دلتوئید جلویی ،سینه ای بزرگ درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید میانی و عقبی ، ذوزنقه ای نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید . آنها را به گونه ای دست بگیرید که جلوی ران های شما قرار گیرد. کف دستها …

نشر دمبل از مقابل متناوب ادامه مطلب »

پرس سرشانه هالتر از جلو

پرس سرشانه هالتر از جلو عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه هالتراز جلو عضلات دلتوئید قدامی و میانی ، سه سر ،فوق خاری درگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ   نحوه انجام برای اولین بار که تصمیم به انجام این حرکت می‌گیرید ابتدا آنها با هالتر خالی اجرا کنید. هالتر  مناسبی …

پرس سرشانه هالتر از جلو ادامه مطلب »

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات دلتوئید قدامی و میانی ،پشت بازو ، فوق خاری دگیر میشود.   عضلات کمکی دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ   نحوه انجام روی یک نیمکت صاف بنشینید هالتر مناسب را انتخاب کنید  . آن را بالای سر خود …

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته ادامه مطلب »

اسکرول به بالا