پرس سرشانه با اسمیت از جلو

پرس سرشانه با اسمیت از جلو عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با اسمیت از جلو عضلات دلتوئید میانی و قدامی ،پشت بازو درگیر مشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ نحوه انجام روی یک نیمکت صاف با تکیه… مشاهده متن کامل

نشر دمبل از مقابل جفت

نشر دمبل از مقابل جفت عضلات اصلی در حرکت نشر دمبل از مقابل جفت عضلات دلتوئید جلویی ،سینه ای بزرگ درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید میانی و عقبی ، ذوزنقه ای نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید . آنها… مشاهده متن کامل

نشر دمبل از مقابل متناوب

نشر دمبل از مقابل متناوب عضلات اصلی در حرکت نشر دمبل از مقابل متناوب  عضلات دلتوئید جلویی ،سینه ای بزرگ درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید میانی و عقبی ، ذوزنقه ای نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید . آنها… مشاهده متن کامل

پرس سرشانه هالتر از جلو

پرس سرشانه هالتر از جلو عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه هالتراز جلو عضلات دلتوئید قدامی و میانی ، سه سر ،فوق خاری درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ نحوه انجام برای اولین بار که تصمیم به… مشاهده متن کامل

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات دلتوئید قدامی و میانی ،پشت بازو ، فوق خاری دگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ نحوه انجام روی یک نیمکت… مشاهده متن کامل