پرس سرشانه با دستگاه

پرس سرشانه با دستگاه عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دستگاه عضلات دلتوئید میانی و جلویی ،فوق خاری ،پشت بازو درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ ،ذوزنقه ای نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. در… مشاهده متن کامل

نشر از جانب با سیم کش

نشر از جانب با سیم کش عضلات اصلی در حرکت نشر از جانب با سیم کش دلتوئید میانی ،فوق خاری در گیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی و خلفی ، ذوزنقه ای نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. دسته مناسب… مشاهده متن کامل

نشر از جانب با دمبل

نشر از جانب با دمبل عضلات اصلی درحرکت نشر از جانب با دمبل دلتوئید میانی ،فوق خاری درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید جلویی و عقبی ،ذوزنقه ای ،دندانه ای قدامی نحوه انجام یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید.  حرکت را… مشاهده متن کامل

پرس سرشانه بادمبل نشسته

پرس سرشانه بادمبل نشسته عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دمبل نشسته دلتوئید قدامی و میانی ، پشت بازو ، فوق خاری درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ی بزرگ نحوه انجام روی یک نیمکت صاف… مشاهده متن کامل