نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار

نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار عضلات اصلی درحرکت نشر خم دمبل خوابیده روی میز شیب دار عضله دلتوئید خلفی ، بزرگ سینه ای درگیر می شود. عضلات کمکی ذوزنقه ای ،بزرگ پشتی نحوه انجام روی یک نیمکت با شیب… مشاهده متن کامل

نشر خم با دمبل نشسته

نشر خم با دمبل نشسته عضلات اصلی درحرکت نشر خم با دمبل نشسته  عضله دلتوئید عقبی، ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید میانی ، بزرگ پشتی نحوه انجام دو دمبل مناسب انتخاب کنید روی نیمکت بنشینید. به جلو خم… مشاهده متن کامل

نشر خم ایستاده

نشر خم ایستاده عضلات اصلی درحرکت نشر خم ایستاده عضله دلتوئید خلفی ، بزرگ سینه ای درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید میانی ، پشتی بزرگ ، متوازی الاضلاع ، گرد کوچک و بزرگ نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید…. مشاهده متن کامل