پرس سینه با کش-Bench Press - With Bands-حرکات تمرینی

پرس سینه با کش

پرس سینه با کش عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو) نحوه انجام روی نیمکت به پشت بخوابید. یک عدد کش مخصوص را با دستان… مشاهده متن کامل

کشش سینه دست باز-Dynamic Chest Stretch-حرکات تمرینی

کشش سینه دست باز

کشش سینه دست باز عضلات اصلی درحرکت کشش سینه دست باز عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی  نحوه انجام  ایستاده و پاها را کمی باز کنید. دست ها را در امتداد سرشانه باز کنید. کف دستان شما… مشاهده متن کامل

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس-Incline Cable Chest Press-حرکات تمرینی

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام دسته های تک دست را به دو… مشاهده متن کامل

پرس بالا سینه مچ به داخل-Incline Dumbbell Press Reverse-Grip-حرکات تمرینی

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخلعضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام روی یک نیمکت… مشاهده متن کامل

پرس سینه با دمبل موازی-Dumbbell Bench Press with Neutral Grip-حرکات تمرینی

پرس سینه با دمبل موازی

پرس سینه با دمبل موازی عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با دمبل موازی عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام  روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید. کف دستان… مشاهده متن کامل

پرس زیر سینه با دمبل-dicline dumbell press-حرکات تمرینی

پرس زیر سینه با دمبل

پرس زیر سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. کف… مشاهده متن کامل

کراس اور سینه-Cable Crossover over-حرکات تمرینی

کراس اور سینه

کراس اور سینه عضلات اصلی درحرکت کراس اور سینه عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت میان دستگاه سیم کش رو به جلوباستید. هردو کراس( قرقره ) را در… مشاهده متن کامل

پول اور با دمبل-Straight-Arm Dumbbell Pullover-حرکات تمرینی

پول اور با دمبل

پول اور با دمبل عضلات اصلی درحرکت پول اور با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی گرد کوچک ، سینه ای یزرگ نحوه انجام روی نیمکت به پشت دراز بکشید. به طوری که سر در ناحیه انتهای… مشاهده متن کامل

پرس سینه با اسمیت-Smith Machine Bench Press-حرکات تمرینی

پرس سینه با اسمیت

پرس سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو) نحوه انجام روی نیمکتی که زیر دستگاه اسمیت قرار داده اید به پشت بخوابید…. مشاهده متن کامل

پرس سینه با دستگاه نشسته-Leverage Chest Press-حرکات تمرینی

پرس سینه با دستگاه نشسته

پرس سینه با دستگاه نشسته عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با دستگاه نشسته عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو) نحوه انجام ابتدا وزنه مناسبی را انتخاب کنید و داخل دستگاه بنشینید… مشاهده متن کامل