سینه

شنا با دستگاه اسمیت

شنا با دستگاه اسمیت عضلات اصلی درحرکت شنا با دستگاه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را در مقابل ران خود قرار دهید. با دو دست هالتر را بگیرید . پاها را کمی با فاصله از دستگاه …

شنا با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

قفسه سینه با سیم کش

قفسه سینه با سیم کش عضلات اصلی درحرکت قفسه سینه با سیم کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام نیمکت را میان دستگاه سیمکش قرار دهید. روی نیمکت صاف به پشت بخوابید. دسته های تک دست را به دو طرف سیمکش متصل کنید. …

قفسه سینه با سیم کش ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با دمبل چکشی

پرس بالا سینه با دمبل چکشی عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه با دمبل چکشی عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید. کف دستان شما رو به هم باشد . دمبل ها را موازی …

پرس بالا سینه با دمبل چکشی ادامه مطلب »

قفسه بالا سینه با سیم کش

قفسه بالا سینه با سیم کش عضلات اصلی درحرکت قفسه بالا سینه با سیم کش  عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام نیمکت شیب دار را وسط دستگاه سیم کش قرار دهید.  دسته ها ی تک دست را به دو سمت متصل کنید. کراس …

قفسه بالا سینه با سیم کش ادامه مطلب »

پرس زیر سینه با اسمیت

پرس زیر سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی  دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. دست به اندازه عرض شانه باز و کف دستان شما روبه رو …

پرس زیر سینه با اسمیت ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با اسمیت

پرس بالا سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. نیمکت زیر دستگاه اسمیت باشد. کف دستان شما روبه رو باشد. هالتر  دستگاه را …

پرس بالا سینه با اسمیت ادامه مطلب »

پرس سینه با کش

پرس سینه با کش عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو)   نحوه انجام روی نیمکت به پشت بخوابید. یک عدد کش مخصوص را با دستان خود بگیرید به شکلی که از زیر بدن خود رد کرده باشید. کش …

پرس سینه با کش ادامه مطلب »

کشش سینه دست باز

کشش سینه دست باز عضلات اصلی درحرکت کشش سینه دست باز عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی    نحوه انجام  ایستاده و پاها را کمی باز کنید. دست ها را در امتداد سرشانه باز کنید. کف دستان شما روبه جلو باشد. پس از اینکه نفس کشیدید دست را جمع کنید. ابتدا …

کشش سینه دست باز ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام دسته های تک دست را به دو سمت سیم کش متصل کنید. کراس را پایین قرار دهید. روی یک نیمکت …

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخلعضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. کف دستان شما مایل به بالا  …

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل ادامه مطلب »

اسکرول به بالا