بالا سینه

پرس بالا سینه با دمبل چکشی

پرس بالا سینه با دمبل چکشی عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه با دمبل چکشی عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید. کف دستان شما رو به هم باشد . دمبل ها را موازی …

پرس بالا سینه با دمبل چکشی ادامه مطلب »

قفسه بالا سینه با سیم کش

قفسه بالا سینه با سیم کش عضلات اصلی درحرکت قفسه بالا سینه با سیم کش  عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام نیمکت شیب دار را وسط دستگاه سیم کش قرار دهید.  دسته ها ی تک دست را به دو سمت متصل کنید. کراس …

قفسه بالا سینه با سیم کش ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با اسمیت

پرس بالا سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. نیمکت زیر دستگاه اسمیت باشد. کف دستان شما روبه رو باشد. هالتر  دستگاه را …

پرس بالا سینه با اسمیت ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام دسته های تک دست را به دو سمت سیم کش متصل کنید. کراس را پایین قرار دهید. روی یک نیمکت …

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخلعضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. کف دستان شما مایل به بالا  …

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل ادامه مطلب »

خط بالا سینه با دمبل

خط بالا سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت خط بالا سینه با دمبل خوابیده عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه هم باشد،به طوری که دمبل هاموازی باشد. دست از …

خط بالا سینه با دمبل ادامه مطلب »

پرس بالا سینه هالتردست متوسط

پرس بالا سینه هالتردست متوسط عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه هالتردست متوسط  عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. هالتر را نگه داشته به طوری که دست از آرنج …

پرس بالا سینه هالتردست متوسط ادامه مطلب »

بالا سینه کراس اور معکوس

بالا سینه کراس اور معکوس عضلات اصلی درحرکت بالا سینه کراس اور معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) ، دو سر بازویی(جلو بارو )   نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت میان دستگاه سیم کش رو به جلو باستید. و هردو کراس( …

بالا سینه کراس اور معکوس ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه با دمبل خوابیده عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود.   عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو )   نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد. دمبل ها را در یک زمان بلند …

پرس بالا سینه با دمبل ادامه مطلب »

اسکرول به بالا