پرس بالا سینه با دمبل چکشی-Hammer Grip Incline DB Bench Press-حرکات تمرینی

پرس بالا سینه با دمبل چکشی

پرس بالا سینه با دمبل چکشی عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه با دمبل چکشی عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار به پشت… مشاهده متن کامل

قفسه بالا سینه با سیم کش-Incline Cable Flye-حرکات تمرینی

قفسه بالا سینه با سیم کش

قفسه بالا سینه با سیم کش عضلات اصلی درحرکت قفسه بالا سینه با سیم کش  عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام نیمکت شیب دار را وسط دستگاه سیم کش قرار… مشاهده متن کامل

پرس بالا سینه با اسمیت-Smith Machine Incline Bench Press-حرکات تمرینی

پرس بالا سینه با اسمیت

پرس بالا سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. نیمکت… مشاهده متن کامل

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس-Incline Cable Chest Press-حرکات تمرینی

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام دسته های تک دست را به دو… مشاهده متن کامل

پرس بالا سینه مچ به داخل-Incline Dumbbell Press Reverse-Grip-حرکات تمرینی

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخلعضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام روی یک نیمکت… مشاهده متن کامل

خط بالا سینه با دمبل-Incline Dumbbell Flyes-حرکات تمرینی

خط بالا سینه با دمبل

خط بالا سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت خط بالا سینه با دمبل خوابیده عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید…. مشاهده متن کامل

پرس بالا سینه هالتردست متوسط-Barbell Incline Bench Press Medium-Grip -حرکات تمرینی

پرس بالا سینه هالتردست متوسط

پرس بالا سینه هالتردست متوسط عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه هالتردست متوسط  عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. کف… مشاهده متن کامل

بالا سینه کراس اور معکوس-Cable Crossover over

بالا سینه کراس اور معکوس

بالا سینه کراس اور معکوس عضلات اصلی درحرکت بالا سینه کراس اور معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) ، دو سر بازویی(جلو بارو ) نحوه انجام برای اجرای صحیح… مشاهده متن کامل

پرس بالا سینه با دمبل-incline dumbell press-حرکات تمرینی

پرس بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت پرس بالا سینه با دمبل خوابیده عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید…. مشاهده متن کامل