پرس زیر سینه با اسمیت

پرس زیر سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی  دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت… مشاهده متن کامل

پرس زیر سینه با دمبل

پرس زیر سینه با دمبل عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید. کف… مشاهده متن کامل

پول اور با دمبل

پول اور با دمبل عضلات اصلی درحرکت پول اور با دمبل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی گرد کوچک ، سینه ای یزرگ نحوه انجام روی نیمکت به پشت دراز بکشید. به طوری که سر در ناحیه انتهای… مشاهده متن کامل

پرس زیر سینه هالتر دست باز

پرس زیر سینه هالتر دست باز عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه هالتر دست باز عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی  دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی)… مشاهده متن کامل

حرکت پارالل

 حرکت پارالل عضلات اصلی درحرکت حرکت پارالل عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) ،سینه ای کوچک نحوه انجام برای انجام این حرکت به دستگاه پارالل نیاز دارید. دست های خود… مشاهده متن کامل

پرس زیر سینه با هالتر

پرس زیر سینه با هالتر عضلات اصلی درحرکت پرس زیر سینه با هالتر عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت… مشاهده متن کامل

خط زیر سینه دمبل

خط زیر سینه دمبل عضلات اصلی درحرکت خط زیر سینه دمبل معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید…. مشاهده متن کامل