شنا با دستگاه اسمیت

شنا با دستگاه اسمیت عضلات اصلی درحرکت شنا با دستگاه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را در مقابل ران خود قرار دهید. با… مشاهده متن کامل

قفسه سینه با سیم کش

قفسه سینه با سیم کش عضلات اصلی درحرکت قفسه سینه با سیم کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام نیمکت را میان دستگاه سیمکش قرار دهید. روی نیمکت صاف به… مشاهده متن کامل

پرس سینه با کش

پرس سینه با کش عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو) نحوه انجام روی نیمکت به پشت بخوابید. یک عدد کش مخصوص را با دستان… مشاهده متن کامل

کشش سینه دست باز

کشش سینه دست باز عضلات اصلی درحرکت کشش سینه دست باز عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی  نحوه انجام  ایستاده و پاها را کمی باز کنید. دست ها را در امتداد سرشانه باز کنید. کف دستان شما… مشاهده متن کامل

پرس سینه با دمبل موازی

پرس سینه با دمبل موازی عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با دمبل موازی عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام  روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید. کف دستان… مشاهده متن کامل

کراس اور سینه

کراس اور سینه عضلات اصلی درحرکت کراس اور سینه عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت میان دستگاه سیم کش رو به جلوباستید. هردو کراس( قرقره ) را در… مشاهده متن کامل

پرس سینه با اسمیت

پرس سینه با اسمیت عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو) نحوه انجام روی نیمکتی که زیر دستگاه اسمیت قرار داده اید به پشت بخوابید…. مشاهده متن کامل

پرس سینه با دستگاه نشسته

پرس سینه با دستگاه نشسته عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با دستگاه نشسته عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو) نحوه انجام ابتدا وزنه مناسبی را انتخاب کنید و داخل دستگاه بنشینید… مشاهده متن کامل

حرکت باترفلای

 حرکت باترفلای عضلات اصلی درحرکت باتر فلای عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو) نحوه انجام ابتدا وزنه مناسبی برای دستگاه باتر فلای انتخاب کنید. ارتفاع را طوری تنظیم کنید که زاویه… مشاهده متن کامل

پرس سینه هالتر

پرس سینه هالتر عضلات اصلی درحرکت پرس سینه هالتر عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت صاف به پشت بخوابید. کف دستان شما روبه رو باشد…. مشاهده متن کامل