کرانچ با هالتر روی میز شیب

کرانچ با هالتر روی میز شیب عضلات اصلی  درحرکت کرانچ با هالتر روی میز شیب دار عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام روی یک میز با شیب منفی قرار بگیرید… مشاهده متن کامل

پهلو ایستاده با دمبل

پهلو ایستاده با دمبل عضلات اصلی  در حرکت پهلو ایستاده با دمبل عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی دندانه ای قدامی نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب به دست بگیرید.  ایستاده پاها به… مشاهده متن کامل

کرانچ نشسته با سیم کش

کرانچ نشسته با سیم کش عضلات اصلی  در حرکت کرانچ نشسته با سیم کش عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام مقابل دستگاه سیم کش دو زانو قرار بگیرید. به طوری… مشاهده متن کامل

پهلو ایستاده با هالتر

پهلو ایستاده با هالتر عضلات اصلی  در حرکت پهلو ایستاده با هالتر عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی دندانه ای قدامی نحوه انجام  ایستاده و هالتر بدون وزنه بردارید و آن را به پشت عضله… مشاهده متن کامل

شکم هالتر روئینگ

شکم هالتر روئینگ عضلات اصلی در حرکت شکم هالتر روئینگ عضلات راست شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام هالتر را روی زمین قرار دهید. به حالت دو زانو قرار بگیرید. دست ها… مشاهده متن کامل

شکم چرخشی با هالتر نشسته

شکم چرخشی با هالتر نشسته عضلات اصلی  در حرکتشکم چرخشی با هالتر نشسته عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی دندانه ای قدامی،راست شکمی نحوه انجام روی یک نیمکت پرس بنشینید و یک هالتر با دیسک… مشاهده متن کامل

شکم کرانچ معکوس

شکم کرانچ معکوس عضلات اصلی در حرکت شکم کرانچ معکوس ار عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام روی نیمکت شیب دار دراز بکشید. به طوری که پاها پایین باشد. دست… مشاهده متن کامل

شکم کرانچ با دستگاه

شکم کرانچ با دستگاه عضلات اصلی  در حرکت شکم کرانچ با دستگاه عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام روی صندلی دستگاه بنشینید دسته ها را بگیرید. مچ پا را پشت… مشاهده متن کامل

شکم خوابیده پا بالا با اسمیت

شکم خوابیده پا بالا با اسمیت عضلات اصلی  در حرکت شکم خوابیده با اسمیت عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام  میز پرس را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. دیسک… مشاهده متن کامل

کرانچ چرخشی با دیسک

کرانچ چرخشی با دیسک  عضلات اصلی  درحرکت کرانچ چرخشی با دیسک عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام روی زمین بنشینید و پا را بالا بیاورید و کمی با فاصله… مشاهده متن کامل