شکم

کرانچ چرخشی با دیسک

کرانچ چرخشی با دیسک  عضلات اصلی  درحرکت کرانچ چرخشی با دیسک عضلات راست شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام روی زمین بنشینید و پا را بالا بیاورید و کمی با فاصله از هم قرار دهید. دیسک مناسب در دست بگیرید بالا تنه با زمین زاویه …

کرانچ چرخشی با دیسک ادامه مطلب »

شکم کرانچ آرنج به زانو

شکم کرانچ آرنج به زانو عضلات اصلی  در حرکت شکم کرانچ آرنج به زانو عضلات راست شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام روی زمین به پشت بخوابید. دست ها را پشت گردن قرار دهید و سر را بالا بیاورید. زانو را به آرنج مخالف نزدیک …

شکم کرانچ آرنج به زانو ادامه مطلب »

حرکت پلانک

حرکت پلانک عضلات اصلی  در حرکت پلانک عضلات راست شکمی درگیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام  در اجرای حرکت پلانک آرنج را موازی شانه ها روی زمین قرار گیرد. تا با زمین زاویه ۹۰ درجه تشکیل شود، پشت بدن صاف باشد . اجازه ندهید باسن خمیده …

حرکت پلانک ادامه مطلب »

کرانچ معکوس با سیم کش

کرانچ معکوس با سیم کش عضلات اصلی  در حرکت کرانچ معکوس با سیم کش عضلات راست شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام مقابل دستگاه سیم کش به پشت بخوابید. به طوری که پاها به سمت دستگاه باشد. تسمه مناسب را به دور مچ ببندید . …

کرانچ معکوس با سیم کش ادامه مطلب »

زیرشکم خوابیده پا بالا

زیرشکم خوابیده پا بالا عضلات اصلی  در حرکت زیرشکم خوابیده پا بالا عضلات راست شکمی درگیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام روی زمین به پشت بخوابید. دست ها کنار بدن باش. ابتدا زانو را خم کرده سپس پاها را بالا بیاورید به طوری که فشار در …

زیرشکم خوابیده پا بالا ادامه مطلب »

حرکت شکم عنکبوتی

حرکت شکم عنکبوتی عضلات اصلی  در حرکت شکم عنکبوتی عضلات راست شکمی در گیر می شود.   عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی   نحوه انجام به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید. در حالی که پاها صاف و نزدیک به هم باشند . وزن خود را روی دستان و انگشتان پا تقسیم کنید. …

حرکت شکم عنکبوتی ادامه مطلب »

اسکرول به بالا