شکم

کرانچ چرخشی با دیسک

کرانچ چرخشی با دیسک  عضلات اصلی  درحرکت کرانچ چرخشی با دیسک عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام روی زمین بنشینید و پا را بالا بیاورید و کمی با فاصله از هم قرار دهید. دیسک مناسب در دست بگیرید بالا تنه با زمین زاویه ۴۵ …

کرانچ چرخشی با دیسک ادامه مطلب »

شکم کرانچ آرنج به زانو

شکم کرانچ آرنج به زانو عضلات اصلی  در حرکت شکم کرانچ آرنج به زانو عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام روی زمین به پشت بخوابید. دست ها را پشت گردن قرار دهید و سر را بالا بیاورید. زانو را به آرنج مخالف نزدیک کنید.  می …

شکم کرانچ آرنج به زانو ادامه مطلب »

حرکت پلانک

حرکت پلانک عضلات اصلی  در حرکت پلانک عضلات راست شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام  در اجرای حرکت پلانک آرنج را موازی شانه ها روی زمین قرار گیرد. تا با زمین زاویه ۹۰ درجه تشکیل شود، پشت بدن صاف باشد . اجازه ندهید باسن خمیده شود.  حین …

حرکت پلانک ادامه مطلب »

کرانچ معکوس با سیم کش

کرانچ معکوس با سیم کش عضلات اصلی  در حرکت کرانچ معکوس با سیم کش عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام مقابل دستگاه سیم کش به پشت بخوابید. به طوری که پاها به سمت دستگاه باشد. تسمه مناسب را به دور مچ ببندید . وزنه مناسب …

کرانچ معکوس با سیم کش ادامه مطلب »

زیرشکم خوابیده پا بالا

زیرشکم خوابیده پا بالا عضلات اصلی  در حرکت زیرشکم خوابیده پا بالا عضلات راست شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام روی زمین به پشت بخوابید. دست ها کنار بدن باش. ابتدا زانو را خم کرده سپس پاها را بالا بیاورید به طوری که فشار در شکم احساس …

زیرشکم خوابیده پا بالا ادامه مطلب »

حرکت شکم عنکبوتی

حرکت شکم عنکبوتی عضلات اصلی  در حرکت شکم عنکبوتی عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید. در حالی که پاها صاف و نزدیک به هم باشند . وزن خود را روی دستان و انگشتان پا تقسیم کنید. دست ها …

حرکت شکم عنکبوتی ادامه مطلب »

اسکرول به بالا