پرس ساق پا

پرس ساق پا عضلات اصلی در حرکت  پرس ساق پا  عضله ساق پا (دوقلو)  در گیر می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام  در قسمت مخصوص دستگاه  پرس ساق پا بنشینید . پنجه پا را در قسمت پایین صفحه  بگذارید…. مشاهده متن کامل

ساق پا ایستاده با دمبل

ساق پا ایستاده با دمبل عضلات اصلی درحرکت ساق پا ایستاده با دمبل عضله ساق پا (دو قلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب نمائید. پنجه پا را لبه یک استپ قرار دهید . پاشنه پا را بالا… مشاهده متن کامل

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه عضلات اصلی درحرکت ساق پا ایستاده با دستگاه عضله ساق پا (دو قلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام ابتدا وزنه مناسب انتخاب کنید. در جایگاه دستگاه ساق پا ایستاده  قسمت اسفنجی را روی شانه های خود قرار… مشاهده متن کامل

ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس

ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس عضلات اصلی درحرکت ساق پا ایستاده با اسمیت حرکت معکوس عضله ساق پا (دو قلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را روی شانه قرار دهید. پاشنه پا را لبه یک استپ قرار… مشاهده متن کامل

ساق پا با دستگاه اسمیت

ساق پا با دستگاه اسمیت عضلات اصلی درحرکت ساق پا با دستگاه اسمیت  عضله ساق پا (دو قلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را روی شانه قرار دهید. پنجه پا را لبه یک استپ قرار دهید . پاشنه پا… مشاهده متن کامل

ساق پا با دستگاه نشسته

ساق پا با دستگاه نشسته عضلات اصلی در حرکت ساق پا با دستگاه نشسته عضله ساق پا (دوقلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام  در قسمت مخصوص دستگاه ساق پا بنشینید . پنجه پا را در قسمت پایین صفحه  بگذارید. فشار… مشاهده متن کامل

ساق پا با دستگاه پرس

ساق پا با دستگاه پرس عضلات اصلی در حرکت ساق پا با دستگاه پرس عضله ساق پا (دوقلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام در قسمت مخصوص دستگاه پرس پا بخوابید . پنجه پا را در قسمت پایین صفحه  بگذارید…. مشاهده متن کامل

ساق پا نشسته با هالتر

ساق پا نشسته با هالتر عضلات اصلی در حرکت ساق پا نشسته با هالتر عضله ساق پا (دوقلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام یک عدد هالتر را در حالت نشسته روی ران خود بگذارید. پنجه پا را روی یک… مشاهده متن کامل