کول

کول با سیمکش

کول با سیمکش عضلات اصلی در حرکت کول با سیمکش عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود.   عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی   نحوه انجام روبروی دستگاه سیمکش بایستید  وزنه مناسب  انتخاب کنید.  دسته مناسب را وصل کنید در دو دست خود نگه دارید. دستهای خود را بالا آورده به …

کول با سیمکش ادامه مطلب »

کول با دمبل

کول با دمبل عضلات اصلی در حرکت کول با دمبل عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود.   عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی   نحوه انجام دمبل با وزن مناسب  انتخاب کنید. در دو دست خود نگه دارید دستهای خود را بالا آورده به طوری که دمبل ها جلوی بدن باشد …

کول با دمبل ادامه مطلب »

شراگ با اسمیت از پشت

شراگ با اسمیت از پشت عضلات اصلی در حرکت شراگ با دستگاه اسمیت از پشت عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الاضلاع   نحوه انجام مقابل دستگاه اسمیت قرار بگیرید. وزنه مناسب انتخاب کنید. میله هالتر  دستگاه را ازپشت در دست بگیرید. بدون خم کردن آرنچ، کول و سرشانه  …

شراگ با اسمیت از پشت ادامه مطلب »

کول با دستگاه اسمیت

کول با دستگاه اسمیت عضلات اصلی در حرکت کول با دستگاه اسمیت عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود.   عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی   نحوه انجام در مقابل اسمیت قرار بگیرید. وزنه با وزن مناسب  انتخاب کنید.  هالتر دستگاه در دو دست خود نگه دارید شانه های خود را بالا آورده …

کول با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

شراگ با دستگاه اسمیت

شراگ با دستگاه اسمیت عضلات اصلی در حرکت شراگ با دستگاه اسمیت عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الاضلاع   نحوه انجام مقابل دستگاه اسمیت قرار بگیرید. وزنه مناسب انتخاب کنید. میله هالتر  دستگاه را در دست بگیرید. بدون خم کردن آرنچ، کول و سرشانه  را بالا ببرید. عمل …

شراگ با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

شراگ با دستگاه ساق پا

شراگ با دستگاه ساق پا عضلات اصلی در حرکت شراگ با دستگاه ساق پا عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الاضلاع   نحوه انجام روی دستگاه ساق پا قرار بگیرید. قسمت اسفنجی را روی شانه ها قرار دهید. وزنه مناسب انتخاب کنید. بدون خم کردن زانو، کول و سرشانه  …

شراگ با دستگاه ساق پا ادامه مطلب »

شراگ با سیم کش

شراگ با سیم کش عضلات اصلی در حرکت شراگ با سیم کش عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الاضلاع   نحوه انجام روبروی دستگاه سیم کش قرار بگیرید. کراس دستگاه را پایین قرار دهید. دسته مناسب انتخاب کنید. بدون خم کردن آرنج ، کول و سرشانه  را …

شراگ با سیم کش ادامه مطلب »

شراگ با هالتر از پشت

شراگ با هالتر از پشت عضلات اصلی در حرکت شراگ با هالتر عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الاضلاع   نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید. در دستان پشت بدن نگه دارید. بدون خم کردن آرنج ، کول و سرشانه  را بالا ببرید. عمل دم را انجام …

شراگ با هالتر از پشت ادامه مطلب »

شراگ با هالتر

شراگ با هالتر عضلات اصلی در حرکت شراگ با هالتر عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الاضلاع   نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید. در دستان جلوی بدن نگه دارید. بدون خم کردن آرنج ، کول و سرشانه  را بالا ببرید. عمل دم را انجام دهید. حرکت …

شراگ با هالتر ادامه مطلب »

شراگ با دمبل

شراگ با دمبل عضلات اصلی در حرکت شراگ با دمبل عضلات بالا برنده کتف -ذوزنقه ای درگیر می شود.   عضلات کمکی متوازی الاضلاع   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. در دستان کنار بدن نگه دارید. بدون خم کردن آرنج ، کول و سرشانه  را بالا ببرید. عمل دم را انجام دهید. …

شراگ با دمبل ادامه مطلب »

اسکرول به بالا