کول با دمبل از جانب

کول با دمبل از جانب عضلات اصلی در حرکت کول با دمبل از جانب عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود.   عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی   نحوه انجام دمبل با وزن مناسب  انتخاب کنید. در دو دست خود نگه دارید شانه های خود را بالا آورده به طوری که …

کول با دمبل از جانب ادامه مطلب »