شنا با دستگاه اسمیت-Incline Push-Up Medium-حرکات تمرینی

شنا با دستگاه اسمیت

شنا با دستگاه اسمیت عضلات اصلی درحرکت شنا با دستگاه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را در مقابل ران خود قرار دهید. با… مشاهده متن کامل

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس-Incline Cable Chest Press-حرکات تمرینی

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام دسته های تک دست را به دو… مشاهده متن کامل

پرس بالا سینه مچ به داخل-Incline Dumbbell Press Reverse-Grip-حرکات تمرینی

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخلعضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام روی یک نیمکت… مشاهده متن کامل

پشت بازو با دمبل خوابیده-Lying Dumbbell Tricep Extension-حرکات تمرینی

پشت بازو با دمبل خوابیده

پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت بخوابید.  دمبل ها… مشاهده متن کامل

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده -Hammer Curls-حرکات تمرینی

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده عضلات جلو بازو در گیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید ، ایستاده … مشاهده متن کامل

جلو بازو با سیم کش خوابیده  -Lying Cable Curl-حرکات تمرینی

جلو بازو با سیم کش خوابیده  

جلو بازو با سیم کش خوابیده عضلات اصلی درحرکت جلو بازو با سیم کش خوابیده عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی  بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام کراس سیم کش را پایین قرار دهید میله مناسب را متصل کنید. سپس  جلوی دستگاه سیم… مشاهده متن کامل

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری-Cable Preacher Curl-حرکات تمرینی

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو با سیم کش روی میز لاری عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام میز لاری را مقابل دستگاه… مشاهده متن کامل

جلو بازو با سیم کش دوبل-Overhead Cable Curl-حرکات تمرینی

جلو بازو با سیم کش دوبل

جلو بازو با سیم کش دوبل عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با سیم کش دوبل عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی  بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام کراس های دستگاه سیم کش در قسمت بالا قرار… مشاهده متن کامل

جلو بازو با هالتر ایستاده مچ بر عکس-Reverse Barbell Curl-حرکات تمرینی

جلو بازو با هالتر ایستاده مچ بر عکس

جلو بازو با هالتر ایستاده مچ بر عکس عضلات اصلی   در حرکت جلو بازو با هالتر ایستاده مچ بر عکس عضلات جلو جلو بازو در گیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب… مشاهده متن کامل

جلو بازو با صفحه ایستاده -Reverse Plate Curls-حرکات تمرینی

جلو بازو با صفحه ایستاده

جلو بازو با صفحه ایستاده عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو با صفحه ایستاده عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام صفحه مناسبی انتخاب کنید. ایستاده پا را به اندازه عرض شانه باز کنید…. مشاهده متن کامل