آموزش حرکت بدنسازی

شنا با دستگاه اسمیت

شنا با دستگاه اسمیت عضلات اصلی درحرکت شنا با دستگاه اسمیت عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام هالتر دستگاه اسمیت را در مقابل ران خود قرار دهید. با دو دست هالتر را بگیرید . پاها را کمی با فاصله از دستگاه قرار دهید. …

شنا با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام دسته های تک دست را به دو سمت سیم کش متصل کنید. کراس را پایین قرار دهید. روی یک نیمکت شیب دار …

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخلعضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب مثبت) به پشت بخوابید. کف دستان شما مایل به بالا  باشد. دست …

پرس بالا سینه با دمبل موازی مچ به داخل ادامه مطلب »

پشت بازو با دمبل خوابیده

پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت بخوابید.  دمبل ها را بالا بیاورید. دست ها را از آرنج خم کنید. دست را تا بالای سر …

پشت بازو با دمبل خوابیده ادامه مطلب »

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده عضلات جلو بازو در گیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید ، ایستاده  و پا را به اندازه عرض شانه باز کنید. کف دست رو به بدن باشد. …

جلو بازو با دمبل  چکشی ایستاده ادامه مطلب »

جلو بازو با سیم کش خوابیده  

جلو بازو با سیم کش خوابیده عضلات اصلی درحرکت جلو بازو با سیم کش خوابیده عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی  بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام کراس سیم کش را پایین قرار دهید میله مناسب را متصل کنید. سپس  جلوی دستگاه سیم کش به پشت بخوابید به طوری که پاها به سمت دستگاه باشد . میله را …

جلو بازو با سیم کش خوابیده   ادامه مطلب »

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو با سیم کش روی میز لاری عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام میز لاری را مقابل دستگاه سیم کش قرار دهید. کراس را پایین آورده و میله مناسب را متصل کنید. دست …

جلو بازو با سیم کش روی میز لاری ادامه مطلب »

جلو بازو با سیم کش دوبل

جلو بازو با سیم کش دوبل عضلات اصلی در حرکت جلو بازو با سیم کش دوبل عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی  بازویی یا براکیالیس– بازویی زند بالایی نحوه انجام کراس های دستگاه سیم کش در قسمت بالا قرار دهید. دسته های مناسب را متصل کنید و هر دو را همزمان به طرف بالای …

جلو بازو با سیم کش دوبل ادامه مطلب »

جلو بازو با هالتر ایستاده مچ بر عکس

جلو بازو با هالتر ایستاده مچ بر عکس عضلات اصلی   در حرکت جلو بازو با هالتر ایستاده مچ بر عکس عضلات جلو جلو بازو در گیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید ایستاده و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید . کف دست رو …

جلو بازو با هالتر ایستاده مچ بر عکس ادامه مطلب »

جلو بازو با صفحه ایستاده

جلو بازو با صفحه ایستاده عضلات اصلی  در حرکت جلو بازو با صفحه ایستاده عضلات جلو بازو درگیر می شود. عضلات کمکی بازویی یا براکیالیس-بازویی زند بالایی نحوه انجام صفحه مناسبی انتخاب کنید. ایستاده پا را به اندازه عرض شانه باز کنید. دیسک یا صفحه را با دو دست بگیرید و تا جلوی سینه بالا بیاورید. تا …

جلو بازو با صفحه ایستاده ادامه مطلب »

اسکرول به بالا