اسکوات با هالتر -Barbell Squat-حرکات تمرینی

اسکوات با هالتر

اسکوات با هالتر عضلات اصلی در حرکت اسکوات با هالتر عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دیسک مناسب در  هالتر قرار دهید. هالتر  را روی شانه بگزارید. حرکت اسکوات را انجام دهید. وضعیت طبیعی… مشاهده متن کامل