شراگ با دستگاه اسمیت از پشت-Smith Behind the Back Shrug-حرکات تمرینی

شراگ با اسمیت از پشت

شراگ با اسمیت از پشت عضلات اصلی در حرکت شراگ با دستگاه اسمیت از پشت عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام مقابل دستگاه اسمیت قرار بگیرید. وزنه مناسب انتخاب کنید. میله هالتر … مشاهده متن کامل

شراگ با دستگاه اسمیت-Smith Machine Shrug-حرکات تمرینی

شراگ با دستگاه اسمیت

شراگ با دستگاه اسمیت عضلات اصلی در حرکت شراگ با دستگاه اسمیت عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام مقابل دستگاه اسمیت قرار بگیرید. وزنه مناسب انتخاب کنید. میله هالتر  دستگاه را در… مشاهده متن کامل