زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار

زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل هالتر خم روی میز شیب دار عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام… مشاهده متن کامل

زیر بغل با دیسک

زیر بغل با دیسک عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل با دیسک عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود . عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام متناسب توان خود دیسک انتخاب کنید. آن… مشاهده متن کامل

زیر بغل تفنگی

زیر بغل تفنگی عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل تفنگی عضلات بزرگ پشتی ،گرد بزرک وکوچک ،دلتوئید پشتی در گیر می شود . عضلات کمکی متوازی الضلاع ،دو سر بازویی (جلو بازو) نحوه انجام با دستگاه سیم کش انجام دهید…. مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش

زیر بغل سیمکش عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیمکش عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته مناسب را به دستگاه سیم کش… مشاهده متن کامل

زیر بغل سیمکش ضربدری

زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات اصلی در حرکت زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی گرد بزرگ و گرد کوچک،دلتوئید قدامی نحوه انجام برای اجرای صحیح این حرکت دسته های تک دست را… مشاهده متن کامل