کول با دمبل

کول با دمبل عضلات اصلی در حرکت کول با دمبل عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود. عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی نحوه انجام دمبل با وزن مناسب  انتخاب کنید. در دو دست خود نگه دارید دستهای خود را بالا آورده به طوری که دمبل ها جلوی بدن باشد .  حرکت …

کول با دمبل ادامه مطلب »