شراگ با هالتر-Barbell Shrug-حرکات تمرینی

شراگ با هالتر

شراگ با هالتر عضلات اصلی در حرکت شراگ با هالتر عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید. در دستان جلوی بدن نگه دارید. بدون خم کردن آرنج… مشاهده متن کامل

مچ با دمبل روی میز-Palms-Up Dumbbell Wrist Curl Over A Bench-حرکات تمرینی

مچ با دمبل روی میز

مچ با دمبل روی میز عضلات اصلی زند پایینی قدامی عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی زانو در مقابل یک نیمکت بنشینید. ساعد خود را روی نیمکت قرار دهید. دمبل… مشاهده متن کامل

ساعد با هالتر نشسته-Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl-حرکات تمرینی

ساعد با هالتر نشسته

ساعد با هالتر نشسته عضلات اصلی  در حرکت ساعد با هالتر نشسته عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود. عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ نحوه انجام  روی یک میز با تکیه گاه بنشینید. هالتر مناسب در دست بگیرید…. مشاهده متن کامل

پشت بازو کیک بک با دمبل-Standing Bent-Over Two-Arm Dumbbell Triceps Extension-حرکات تمرینی

پشت بازو کیک بک با دمبل

پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید نگه دارید. به حالت… مشاهده متن کامل

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست-Seated Triceps Press-حرکات تمرینی

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی… مشاهده متن کامل

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست-Tricep Dumbbell Kickback-حرکات تمرینی

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام دمبل مناسب انتخاب کنید. زانوی یک… مشاهده متن کامل

پشت بازو با دستگاه-Machine Triceps Extension-حرکات تمرینی

پشت بازو با دستگاه

پشت بازو با دستگاه  عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با دستگاه عضلاتپشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی سینه ای بزرگ -دلتوئید قدامی نحوه انجام وزنه مناسب را انتخاب کنید. در قسمت مخصوص دستگاه بنشینید…. مشاهده متن کامل

پشت بازو با دمبل خوابیده-Lying Dumbbell Tricep Extension-حرکات تمرینی

پشت بازو با دمبل خوابیده

پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت بخوابید.  دمبل ها… مشاهده متن کامل

پشت بازو با سیم کش خوابیده-Cable Lying Triceps Extension-حرکات تمرینی

پشت بازو با سیمکش خوابیده

پشت بازو با سیمکش خوابیده عضلات اصلی درحرکت پشت بازو با سیم کش خوابیده عضله پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود. عضلات کمکی عضله آرنجی نحوه انجام    نیمکت مناسب را مقابل دستگاه سیم کش قرار دهید…. مشاهده متن کامل

پشت بازو سیم کش با دسته طنابی-Triceps Pushdown - Rope Attachment-حرکات تمرینی

پشت بازو سیمکش با دسته طنابی

پشت بازو سیمکش با دسته طنابی عضلات اصلی درحرکت پشت بازو سیم کش با دسته طنابی عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود. عضلات کمکی  آرنجی نحوه انجام مقابل دستگاه سیم کش بایستید. کراس آن را بالا… مشاهده متن کامل