زیر بغل خم با دستگاه اسمیت

زیر بغل خم با دستگاه اسمیت عضلات اصلی  در حرکت زیر بغل خم با دستگاه اسمیت عضلات بزرگ پشتی ،گرد کوچک و بزرگ در گیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید پشتی ،متوازی الضلاع نحوه انجام وزنه مناسب برای دستگاه اسمیت انتخاب کنید. کمی… مشاهده متن کامل