پهلو ایستاده با هالتر

پهلو ایستاده با هالتر عضلات اصلی  در حرکت پهلو ایستاده با هالتر عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی دندانه ای قدامی نحوه انجام  ایستاده و هالتر بدون وزنه بردارید و آن را به پشت عضله… مشاهده متن کامل

شکم هالتر روئینگ

شکم هالتر روئینگ عضلات اصلی در حرکت شکم هالتر روئینگ عضلات راست شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام هالتر را روی زمین قرار دهید. به حالت دو زانو قرار بگیرید. دست ها… مشاهده متن کامل