شکم خوابیده پا بالا با اسمیت-Smith Machine Hip Raise-حرکات تمرینی

شکم خوابیده پا بالا با اسمیت

شکم خوابیده پا بالا با اسمیت عضلات اصلی  در حرکت شکم خوابیده با اسمیت عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام  میز پرس را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. دیسک… مشاهده متن کامل

حرکت پلانک-Plank-حرکات تمرینی

حرکت پلانک

حرکت پلانک عضلات اصلی  در حرکت پلانک عضلات راست شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام  در اجرای حرکت پلانک آرنج را موازی شانه ها روی زمین قرار گیرد. تا با زمین زاویه… مشاهده متن کامل

کرانچ معکوس با سیم کش - Cable Reverse Crunch

کرانچ معکوس با سیم کش

کرانچ معکوس با سیم کش عضلات اصلی  در حرکت کرانچ معکوس با سیم کش عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام مقابل دستگاه سیم کش به پشت بخوابید. به طوری که… مشاهده متن کامل

زیرشکم خوابیده پا بالا - Bottoms Up-حرکات تمرینی

زیرشکم خوابیده پا بالا

زیرشکم خوابیده پا بالا عضلات اصلی  در حرکت زیرشکم خوابیده پا بالا عضلات راست شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام روی زمین به پشت بخوابید. دست ها کنار بدن باش. ابتدا زانو… مشاهده متن کامل

حرکت شکم عنکبوتی -Spider Crawl-حرکات تمرینی

حرکت شکم عنکبوتی

حرکت شکم عنکبوتی عضلات اصلی  در حرکت شکم عنکبوتی عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید. در حالی که پاها صاف و نزدیک به… مشاهده متن کامل