لانگز از پهلو

لانگز از پهلو عضلات اصلی در حرکت لانگز از پهلو عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی عضلات دور شونده نحوه انجام ایستاده یک پا را به سمت پهلو ببرید .  پا را به حالت اول برگردانید . سپس پای بعدی را به پهلو دیگری برده و برگردانید. زانو از پنجه جلوتر نرود. …

لانگز از پهلو ادامه مطلب »