هاگ پا -Hack Squat-حرکات تمرینی

هاگ پا

هاگ پا عضلات اصلی در حرکت هاگ پا عضلات جلو پا و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی پشت پا نحوه انجام  وزنه مناسب انتخاب کنید. در دستگاه قرار بگیرید. قسمت اسفنجی را روی شانه ها قرار دهید. پا را کمی باز… مشاهده متن کامل