کول با سیمکش

کول با سیمکش عضلات اصلی در حرکت کول با سیمکش عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود. عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی نحوه انجام روبروی دستگاه سیمکش بایستید  وزنه مناسب  انتخاب کنید.  دسته مناسب را وصل کنید در دو دست خود نگه دارید. دستهای خود را بالا آورده به طوری که …

کول با سیمکش ادامه مطلب »